ยนิดตีอนรับ!

ยนิดตีอนรับ!

เปิดใหม่ ลักซ์ แฟมิลี วิลล่าส์ ตังอยู่บนสถานทีเงียบ สงบทีสีเขียว เพียง 10 นาทีจากหาดอ่าวนาง โดยรถรับส่งฟรีของเรา . โรงแรมประกอบด้วย วิลล่าส์ 15 หลัง (66 qm). ฟรี wifi อิเตอร์เน็ตทุกทีในบริเวณวิลล่าส์

Very clean rooms, a new furniture and appliances. Really nice personal, who can give you an advice.. more
Came across this villa on Airbnb and I would really say that it is affordable and the services are.. more

วิลล่า

วิลล่าแต่ละหลังมีทีจอด, and มีสองห้องนอน สองห้องนํา, ครัวพร้อมอุปกรณ์ ห้องรับแขกขนาดใหญ่และระเบียง. เหมาะสําหรับครอบครัวและเด็ก และสําหรับบริษัท

รายละเอยีด

บาร์และห้องอาหาร

ครัวไทย, เอเชีย, ยุโรป ยังมีเมนูของเด็ก สําหรับแขกตัวน้อยเรามีเกมโซน

รายละเอยีด

ฟรี wifi

ฟรี wifi อิเตอร์เน็ตทกุ ทใีนบริเวณวิลลา่ ส์

รับ/ส่ง

เปิดใหม่ ลักซ์ แฟมิลี วิลล่าส์ ตังอยู่บนสถานทีเงียบ สงบทีสีเขียว เพียง 10 นาทีจากหาดอ่าวนางโดยรถรับส่งฟรีของเรา

บริการที่ห้องพกั

วิลล่าทุกหลังมีโทรศัพท์เพือติดต่อพนังงานตอนรับและเพือสังอาหารและเครืองดืม มาทีห้องพัก

ส าหรับเด็ก

สําหรับแขกตัวน้อยเรามีเกมโซน

Reception

Employees Lux Family Villas are always available for you around the clock.

Excursions

We organize exciting excursions to unforgettable places in Thailand.